обучение

Обучение за дигитална обработка на анамнестична информация

Обединена терапевтична практика „Детски истории“ и „Център за психично здраве „Диагностика и консулт“
организират двудневен обучителен тренинг на тема:

РЕГУЛАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИЯ, ХРАНЕНЕ И СЕНЗОРНА ПРЕРАБОТКА В РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ
(Дигитална обработка на анамнестична информация и организация на диагностична сесия)
водещи: Светлана Картунова и Жулиета Темникова

За първи път в България се представя уеб-базиран въпросник за анамнестична информация с автоматично изготвяне на систематизиран доклад. Подходящ е за консултативната и терапевтична практика на специалистите, работещи с деца. Дигиталната обработка на данни дава възможност за събиране на база данни и статистическа обработка – за нуждите на научни проучвания и анализ.

Обучението предлага:
– придобиване на умения за обработка на анамнестична информация през уеб-платформа;
– умения за анализ на информация и бърза ориентация в етапите на ранното развитие и процесите на регулация, комуникация и хранителни механизми;
– придобиване на умения за организиране на диагностична сесия със семейството;
– тренинг за етично и професионално поведение;

Анамнестичният въпросник се попълва в електронен вид от семейството, след подадена заявка, след което специалистът получава систематизиран доклад с данни за развитието на детето от пренаталния период до момента на консултацията. В него се включват и въпроси за нагласите и гледната точка на родителите.
Въпросникът е предназначен за използване от специалисти, които работят в сферата на превенцията и/или с деца с проблеми в развитието от различно естество. Въпросникът може да даде бърза ориентация за назначаване на специализирани тестове и скрининг инструменти на следващ етап на диагностиката. Може да се използва за деца от 6-месечна до училищна възраст.

Организация на обучението:

Дата: 9 – 10 май 2020 г.
събота (9.05.2020г.) – от 10:00 до 16:00 ч.
неделя (10.05.2020г.) – от 9:00 до 15:00 ч.
Място: Обединена терапевтична практика „Детски истории“
София, бул. „Цариградско шосе“ №23

Обучението завършва с получаването на удостоверение (с описание на броя обучителни часове, получената информация и практическия опит, придобит от участниците).

Цена 320 лв /280 лв
Таксата за участие включва:
320 лв.
– Участие в двудневен тренинг
– Ръководство за използване на Анамнестичния въпросник и на онлайн-платформата
– Едногодишен абонамент с личен акаунт за получаване на Анамнестичен доклад от всеки попълнен въпросник в онлайн платформа (абонаментът е годишен, без ограничение на броя на докладите)
280 лв.
– Участие в двудневен тренинг
– Ръководство за използване на Анамнестичния въпросник и на онлайн-платформата

Намаление от 10 % получават членовете на Дружество на психолозите в република България, Българска асоциация по психотерапия, Сдружение на частнопрактикуващи логопеди, Асоциация на българските ерготерапевти.

На всеки участник се издава фактура за платената сума. Фактурата се издава при получен банков превод на сумата.

РЕГИСТРАЦИЯ на следния линк: (Моля, имайте предвид, че местата са ограничени!)
https://forms.gle/49NWpssWyepYaBdP8

Банкова сметка:
Банка: Райфайзенбанк
IBAN: BG63RZBB91551008098404
BIC: RZBBBGSF
Получател: САФЕЯ ЕООД
Основание за плащане: Обучение АНМ

Контакти:
Обединена терапевтична практика „Детски истории“
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №23
тел.: 0887 454 868, 0876 448 873
http://sosunnykids.com/
https://www.facebook.com/detski.istorii/

РЕГУЛАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИЯ, ХРАНЕНЕ И СЕНЗОРНА ПРЕРАБОТКА В РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ
(Обучение за дигитална обработка на анамнестична информация и организация на диагностична сесия)
(програма)

1. Анамнестична информация
1.1. Инструменти за събиране на информация, правила, задължителни документи
1.2. Изпращане, получаване, организиране на информацията
2. Развитие на детето – стадии, регулация и комуникация
1.1. Пренатален и постнатален период.
1.2. Сензомоторно и психомоторно развитие на детето.
1.3. Разбиране на трудностите в регулацията и последствия.
2. Анамнестичен въпросник – структура и информация.
2.1. Анализ на информацията.
2.2. Планиране на диагностична сесия.
3. Техники за провеждане на диагностична сесия.
3.1. Организация на средата.
3.2. Планиране на въпроси, интервю, наблюдение.
3.3. Професионална етика и поведение.
4. Стратегии за планиране на стъпки в изследването, избор на скрининг и тестове.