обучение

Обучение за дигитална обработка на анамнестична информация

Обединена терапевтична практика „Детски истории“ и „Център за психично здраве „Диагностика и консулт“
организират двудневен обучителен тренинг на тема:

РЕГУЛАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИЯ, ХРАНЕНЕ И СЕНЗОРНА ПРЕРАБОТКА В РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ
(Дигитална обработка на анамнестична информация и организация на диагностична сесия)
водещи: Светлана Картунова и Жулиета Темникова

За първи път в България се представя уеб-базиран въпросник за анамнестична информация с автоматично изготвяне на систематизиран доклад. Подходящ е за консултативната и терапевтична практика на специалистите, работещи с деца. Дигиталната обработка на данни дава възможност за събиране на база данни и статистическа обработка – за нуждите на научни проучвания и анализ.

Обучението предлага:
– придобиване на умения за обработка на анамнестична информация през уеб-платформа;
– умения за анализ на информация и бърза ориентация в етапите на ранното развитие и процесите на регулация, комуникация и хранителни механизми;
– придобиване на умения за организиране на диагностична сесия със семейството;
– тренинг за етично и професионално поведение;

Анамнестичният въпросник се попълва в електронен вид от семейството, след подадена заявка, след което специалистът получава систематизиран доклад с данни за развитието на детето от пренаталния период до момента на консултацията. В него се включват и въпроси за нагласите и гледната точка на родителите.
Въпросникът е предназначен за използване от специалисти, които работят в сферата на превенцията и/или с деца с проблеми в развитието от различно естество. Въпросникът може да даде бърза ориентация за назначаване на специализирани тестове и скрининг инструменти на следващ етап на диагностиката. Може да се използва за деца от 6-месечна до училищна възраст.

Организация на обучението:

Дата: 9 – 10 май 2020 г.
събота (9.05.2020г.) – от 10:00 до 16:00 ч.
неделя (10.05.2020г.) – от 9:00 до 15:00 ч.
Място: Обучението ще се проведе он-лайн през платформа за видеоконферентни срещи.

Обучението завършва с получаването на удостоверение (с описание на броя обучителни часове, получената информация и практическия опит, придобит от участниците).

Цена 320 лв /280 лв
Таксата за участие включва:
320 лв.
– Участие в двудневен тренинг
– Ръководство за използване на Анамнестичния въпросник и на онлайн-платформата
– Едногодишен абонамент с личен акаунт за получаване на Анамнестичен доклад от всеки попълнен въпросник в онлайн платформа (абонаментът е годишен, без ограничение на броя на докладите)
280 лв.
– Участие в двудневен тренинг
– Ръководство за използване на Анамнестичния въпросник и на онлайн-платформата

Намаление от 10 % получават членовете на Дружество на психолозите в република България, Българска асоциация по психотерапия, Сдружение на частнопрактикуващи логопеди, Асоциация на физиотерапевтите в България, Асоциация на българските ерготерапевти.

На всеки участник се издава фактура за платената сума. Фактурата се издава при получен банков превод на сумата.

РЕГИСТРАЦИЯ на следния линк: (Моля, имайте предвид, че местата са ограничени!)
https://forms.gle/49NWpssWyepYaBdP8

Банкова сметка:
Банка: Райфайзенбанк
IBAN: BG63RZBB91551008098404
BIC: RZBBBGSF
Получател: САФЕЯ ЕООД
Основание за плащане: Обучение АНМ

Контакти:
Обединена терапевтична практика „Детски истории“
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №23
тел.: 0887 454 868, 0876 448 873
http://sosunnykids.com/
https://www.facebook.com/detski.istorii/

РЕГУЛАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИЯ, ХРАНЕНЕ И СЕНЗОРНА ПРЕРАБОТКА В РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ
(Обучение за дигитална обработка на анамнестична информация и организация на диагностична сесия)
(програма)

1. Анамнестична информация
1.1. Инструменти за събиране на информация, правила, задължителни документи
1.2. Изпращане, получаване, организиране на информацията
2. Развитие на детето – стадии, регулация и комуникация
1.1. Пренатален и постнатален период.
1.2. Сензомоторно и психомоторно развитие на детето.
1.3. Разбиране на трудностите в регулацията и последствия.
2. Анамнестичен въпросник – структура и информация.
2.1. Анализ на информацията.
2.2. Планиране на диагностична сесия.
3. Техники за провеждане на диагностична сесия.
3.1. Организация на средата.
3.2. Планиране на въпроси, интервю, наблюдение.
3.3. Професионална етика и поведение.
4. Стратегии за планиране на стъпки в изследването, избор на скрининг и тестове.